Các trụ mấu cầu được thi công bằng xà lan

đị hình phúc tạp nên cao tốc có rất nhiều cầu qua sông và cầu cạn